Mangan keci-pir thoal
nang mburitan

Nduwuran ngasi kenthir
ora rumangsa
Karo ngisoran

Manuk manyar ménclok wit jambé
Pethil pangé kencanthél nang kembangé
Amben dina ngodé
kasil ya ming seména-seméné

Blarak loro sempal ning nyanthol
Baya duwé cocot ning mambu
Anak bojo ditinggal
Sabaré pool
Kaya ngarep-arep blekicot mlaku

Segara kidul pranti nggo santé
Gabah dipé nang cedek kandang marmut
Ndina mengi isuk soré
Bocah manut ora ribut

Jaran putih amba sikilé
Tuma urip suwé-suwé mati
Pengéran wis njaga sekabéhé
Nrima pandumé Gusti kang murbeng dumadi

Mbako dilinting dilebokna njero lambé
Lawangé mlompong merga wis bejat
Koo ana sing téga-tégané
Nyolong pangan rakyat

Kayata mangan ula séndok
Mangan menir
Mangan réwangan rakyat

Tuli uis ulih grabagan
Seka ngisoran
Lha koo sekarepé dhéwék

Apa ora duwé wudel
Apa ora duwé ati
Apa ora rumangsa

Owalah nduwuran….nduwuran
Sing pada melék ati
Sing pada melék jeroan

Ngisoran mbok doran
Gusti ora saré
Malah engko dadi ra genah

Alasbumi, 30 Maret 2021

Kang Zen

Aktifis sosial kemasyarakatan aseli Kebumen. Siki lagi "nyambi" dadi guru lan tenaga pengajar.

Mayuh dikomentari luur..