Rangga Sujali

Kembar Mayang

Kembar Mayang

Rika angger liwat brug Kali Serayu cokan weruh kembar mayang seméndhéh neng leneng brug? Anu nggo ngapa ilokén?Si anu wong lor Kali Serayu lan si anu sing won...
Biyung

Biyung

Karangcengis. Dalane ésih gragal, watu cilik sekang Kali Datar. Saben udan cebrik, liwat magrib wis sepi nyenyet. Arep metu maring Ajibarang wis ora téyéng, ke...
Mabelle

Mabelle

“Pas un jour férié?”“N'est pas?”Vous?”“Ne pas. Juste aller à la bibliothèque.”Jan. Nyatané prawan siji kiyé méngini pisan. Dhasar pengadegé dhuwur, pekulitané ...
Blantik

Blantik

Nagariku para blantik mulya Blantik kasus dudu wadi Api-api gubes neng ngarep rai Neng mburi jebul mung dundum rejeki Dol-tinuku juragan karo praja Jabatan wan...
Kon Cepet

Kon Cepet

Ana wong wadon madan ayu nangis ngasi kamisesegen neng kuburan. Tangan kiwé tengené wis madan jémpér, tapi terus baé apat-ipit ngipasi lemah abang methuthuk, k...
Asu

Asu

Jonggring saloka Nagari gemah gemahing nagari Ning rahayaté ting jempalit Prajané ting pedhigas Tata tentremé mung pranatan Asu mangan kirik Gogor mangan macan...

Klambi

Ajining dhiri saka lathi, ajining salira saka busana. Utamané wong urip kewetu sekang lambéné. Apiké raga sekang klambiné. Lambé ngetokna omongan, mula kecap-s...

Akrami

Abot rasané, gawé status sing Banyumasan. Mikire suwé, kudu ngimpun lan ngepasna diksiné (Alah, apa maning kiyé). Umah kayu sing suwé tau nggo pengimpén bareng...

Pancasila

Dlepusané inyong karo Wa Minggu, bos ébég Karangrau. Madan abot tur angél ditulis. Ning merga madan wigati dadi njajal tek tulis. Angger kira-kira ora téyéng di...

Dapros

Permén, kembang gula Davos, utawa sering disebut Dapos utawa Dapros. Légendaris sepet Inyong cilik, watarané taun 1970-1980-an. Nalika semana, méh unggal toko n...
Rangga Sujali

Rangga Sujali

Mantan wartawan Tempo lan Forum Keadilan. Siki wis balik ndésa nggo nguri-uri basa Banyumasan.