Rangga Sujali

Asu

Asu

Jonggring saloka Nagari gemah gemahing nagari Ning rahayaté ting jempalit Prajané ting pedhigas Tata tentremé mung pranatan Asu mangan kirik Gogor mangan macan...

Klambi

Ajining dhiri saka lathi, ajining salira saka busana. Utamané wong urip kewetu sekang lambéné. Apiké raga sekang klambiné. Lambé ngetokna omongan, mula kecap-s...

Akrami

Abot rasané, gawé status sing Banyumasan. Mikire suwé, kudu ngimpun lan ngepasna diksiné (Alah, apa maning kiyé). Umah kayu sing suwé tau nggo pengimpén bareng...

Pancasila

Dlepusané inyong karo Wa Minggu, bos ébég Karangrau. Madan abot tur angél ditulis. Ning merga madan wigati dadi njajal tek tulis. Angger kira-kira ora téyéng di...

Dapros

Permén, kembang gula Davos, utawa sering disebut Dapos utawa Dapros. Légendaris sepet Inyong cilik, watarané taun 1970-1980-an. Nalika semana, méh unggal toko n...

Mbako

Siki neng ndi papan panggonan umum akéh tandha ora olih udud. Begyané dhéwék sing urip neng ndésa. Par-por sekarepé dhéwék langka sing ngaru-ara. Mbako balané ...

Pitulasan

Patang dina mendhung mantrang-muntrung, dina kelima nembé udané mudhun. Mangsa karo akhir sing angléhé wis terang, kiyé ésih grimisé kerep. Lebuh remesep, ana w...

Semadya

Inyong arep naséhati awaké dhéwék. Merga biasané angger dinaséhati wong liya cokan ora degoplé. Mlebu kuping kiwé, metu kuping tengen. Alias embuh. Ésuk jégang...

Utang Rasa

Lair, gedhé, tua, mati, urip mung sedhéla. Jéré kaya mampir nginum. Neng gua garbané ibu mung 9 wulan 10 dina, kurang lewihé semena. Urip neng alam dunya ana si...

Batik Kembang Kanthil

Kemis Wagé, 26 Maret 1992. “Saweg siyam, Ti?” Kaya biasané, putu-putuné kabéh nyeluk Éyang Putri mung cukup “Ti”. Inyong ngerti Éyang Putri agi puasa, merga o...

Rangga Sujali

Mantan wartawan Tempo lan Forum Keadilan. Siki manggon neng Bali.