Eri Setiawan

Kumpulan tulisane Eri Setiawan
Kepengin Mulang

Kepéngin Mulang

Ésuk-ésuk inyong arepan mulangmulang siswa sing weruh wujudéwis méh setaun kaya wong linglungkepéngin guyon, ningén angél kahanané Inyong mlaku mbukak lawangkaro mésem ngguyu