Balé

Catetan sekang pamong nggo nyugati lan nyuguhi tamu

Setaun Ndleming.com

Setaun

Kemureb, ngongkog, mbrangkang, rambatan, mlaku. Kuwé angléhé bayi sing nembé lair. Biasané setaun nembé téyéng dhing-dhekan sinau mlaku. Kerungkeb, ketungsem, ...
Grenengan Pitulasan

Grenengan Pitulasan

Gebyar pitulasan taun kiyé ilang, diganti mawa rasa wedi sekeliwat. Wedi karo ilmu pengetahuan lan téknologi sing ora nganggo rasa kamanungsan. Ilmu pengeta...
Lewihan

Lewihan

Jéré Ramané, dunya mung lewihan mangan. Angger nggo mangan wis cukup, lewihané dicéléngi didadékna dunya. Mangan secukupé, ora kudu larang sing penting séha...
Sumur

Sumur

Bocah jaman now wis ora weruh sumur sing bunderé 1,5 méter, jeroné 23 méter. Timbané nganggo karét bekas ban, cidhuké nganggo émbér. Esuk-ésuk arep adus brayoh...
Nguri-uri Budaya

Nguri-uri Budaya

Budaya ana merga rarasing rasa lan karsa. Sekang kana, angger diwedhar ora cukup mung dadi setulisan. Bisa éwon buku lan yutan judhul. Mula inyong mung nulis s...
Slompret Resolusi

Slomprét Résolusi

Ora krasa awaké dhéwék wis neng taun anyar maning, taun 2021. Setaun sing nembé baé liwat kayongé gelis banget. Ujaré inyong nembé wingi kuping kiwa tengen kiy...
Kuwung

Kuwung

Delengen kuwung sing mlengkung neng langit, pamér manéka werna. Werna kuwé mau sing banjur dadi éndahé. Ning éndahé sesawangané kuwung tetep ora téyéng dedelen...
Guru

Guru

Rika mesti duwé guru. Klécam-klécem.. Semana akéhé guru, kayané unggal wong duwé crita husus karo salah sijiné. Pak Bunaswan, suwargi. Preyayi Ajibarang Wét...
Tuma

Tuma

Kaki-nini awéh wewaler, moniné "Drajat kebayan mlumpat palenggahan bupati. Gugup gebyah kahanané, mula nyawang tuma dearani kebo”.Drajat kebayan mlumpat paleng...