Balé

Catetan sekang pamong nggo nyugati lan nyuguhi tamu

Slompret Resolusi

Slomprét Résolusi

Ora krasa awaké dhéwék wis neng taun anyar maning, taun 2021. Setaun sing nembé baé liwat kayongé gelis banget. Ujaré inyong nembé wingi kuping kiwa tengen kiy...
Kuwung

Kuwung

Delengen kuwung sing mlengkung neng langit, pamér manéka werna. Werna kuwé mau sing banjur dadi éndahé. Ning éndahé sesawangané kuwung tetep ora téyéng dedelen...
Guru

Guru

Rika mesti duwé guru. Klécam-klécem.. Semana akéhé guru, kayané unggal wong duwé crita husus karo salah sijiné.Pak Bunaswan, suwargi. Preyayi Ajibarang Wét...
Tuma

Tuma

Kaki-nini awéh wewaler, moniné "Drajat kebayan mlumpat palenggahan bupati. Gugup gebyah kahanané, mula nyawang tuma dearani kebo”.Drajat kebayan mlumpat paleng...
Jaman Keder

Jaman Kéder

Gemiyén awaké dhéwék, wong wétan sing sering niru méh kabéh sing katoné lewih wah, lewih maju, lan maén sekang kulon: Amérika lan Éropa. Kanggo babagan sing té...
Hyang Widhi

Hyang Widhi

Udan neng mangsan kiyé ésih gemrejeg. Kaya biasané, akhir Oktober sengsaya tambah kerep tur méh sedina-med. Kena nggo ngilangna kangen gendhingan banyu tumétés...
Nepsu

Nepsu

Menungsa lair ditutna neng sedulur papaté. Sedulur papat, lima pancer sing nggawa watek dhéwék-dhéwék. Kabéh ngetut selawasé urip. Sepisan lodra, wujud nepsu s...
Geger Genjik

Gégér Genjik

Ruwing kuping ngrungoka kabar negeriné dhéwék. Ngurus negara digawa guris. Ngurus pageblug karo mabok ciu. Gégér genjik, merga kurang pangan. Genjiké gégér reb...
Tugu Anyar

Tugu Anyar

Ana tugu anyar neng Purwokerto. Tugu Gada Rujakpolo, sing kesangga kudhi cacah sanga. Kombinasi antarané agemané bendara lan kawulané. Gada agemane Werkudara l...
Tajen

Tajén

Kabéh jago duwé taji utawa jalu. Kaya sungu sing thikil neng cékér. Naluriné lanangan, bandhot, utawa jago, njaga wadoné. Mula jalu kuwé sing nggo dadi gaman n...