Agung Jemblung

Kumpulan tulisane Agung Jemblung
Bajingan karo Sontoloyo

Bajingan karo Sontoloyo

“Inyong ganteng jere kakine…Inyong ganteng jere ninine…” Mbahé geget karo gédhég-gédhég alon ndeleng putuné golé nglilo nyengir jaran. Gole singsotan cocoté nganti muncu-muncu. “Owalah tu

Sadar

Sadar

Kepriwé huwis marem mbok?!Debenjét gobogé sing nyumpel apa arep deterus-terusna! Ngonoh bakalan lewih roncod, temenan kuwé! Owalah… kabéh mau kuwé sekang awaké dhéwék

Mbah Cewirun crita dheweke dene kawit cilik diwaraih mbiyasakna akeh cegah dahar lawan guling. Putune takon apa kuwe artine.

Gégéran dadi Ger-Geran

Mbah Cewirun agi ngasah kudhiné nang mburi pekarangan sing ana papringan akéh pisan. Semribit pokoké nang kono marakna tiyar-tiyér selat suwé akéh angobé.

Mbahe Ketekan Dayoh

Mbahé Ketekan Dayoh

“Kulanuwun…” “Mangga sinten njih?” “Kula niki, badhé sowan teng Mbah Cewirun. Wonten mboten nggih?” “Ngapurané mbahé saweg teng sabin. Sekedap kula tek marani

Kandahan Karo Mbahe

Kandahan Karo Mbahé

“Mbah mbah mbah..” “Ana apa tu putu? Sekang ngendi ya? Degoléti kawit mau. Kiyé nembé nongol tu?” “Héhéhé punten mbah mau ora pamitan

Ali-Ali Mbah Cewirun

Ali-Ali Mbah Cewirun

“Nyong gur wong cilik sing diibaratna suket, jané ya ora pantes mélu mikirna negara. Ningén nék negarane ayem tentrem paling ora kan nyong ora

Bentenge Ilang

Bénténgé Ilang

Gedubrag!! (swara lincak dewalik) “Lehhhh apa maning jan, ki? Kenangapa koh ngasi mbéthem kaya kuwé?” Kakiné ésih meneng. “Hmmm, ngomongi wong tah iya